Samen school maken

Wij vinden het belangrijk dat de verschillende partners en betrokkenen bij onze school inspraak hebben in onze werking. Wij hebben daartoe verschillende inspraakorganen.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie personeelsleden, drie ouders, twee vertegenwoordigers en de directeur.

De leden van de schoolraad worden verkozen en komen een paar keer per jaar samen.

Onze schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen maken.

Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur.

De schoolraad volgt m.a.w. het dagelijks leven van het gehele schoolgebeuren op. De bevoegdheid in verband met pedagogische zaken blijft echter volledig in handen van het pedagogische team.

#Kroonraad

Onze #Kroonraad bestaat uit een afvaardiging van minimaal 1 ouder uit elk nest.

De #Kroonraad is een pedagogische en organisatorische denktank en klankbord. 2- tot 3-maal per jaar komt de schoolraad samen om aan de hand van stellingen adviezen of ideeën te formuleren. Na elke #Kroonraad wordt er een analyse gemaakt en deze wordt naar alle ouders verspreid.

Vriendenkring

Iedereen die belang stelt in onze Basisschool De Kleine Prins is van harte welkom in onze vriendenkring.
De vriendenkring wil vooral de vriendschap en de samenwerking tussen de school en haar sympathisanten te verstevigen. Daarnaast ondersteunt de vriendenkring de school dankzij financiële steun. Wie graag mee wil werken met de vriendenkring kan contact opnemen met de directie.

Leerlingenraad

In onze lagere school krijgen onze leerlingen via de leerlingenraad.

Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad geeft de directeur advies en nieuwe ideeën om de werking van de school nog beter aan te passen aan hun eigen noden en behoeften. De leerlingenraad plaatst hiervoor in elke klas een ideeënbus en haalt één keer per maand ideeënbus op. De ingediende ideeën worden besproken op de vergadering van de leerlingenraad en ingedeeld naar haalbaarheid.

De voorstellen worden voorgelegd aan de directeur, die beslist of een idee zal uitgevoerd worden. De positieve beslissing van de directeur wordt meegedeeld aan de andere leerlingen. De leerlingen hebben een initiatief – en adviesbevoegdheid. De eindbeslissing ligt bij de directeur. De leerlingenraad bestaat uit een wisselende voorzitter, een wisselende secretaris die het verslag maakt en participerende leerlingen. De leerlingenraad wordt steeds begeleid door een leerkracht.

Wie zit er in de leerlingenraad?

Drie leerlingen van het Community 2 en 3 zetelen in de leerlingenraad. Ze worden door klasverkiezingen verkozen in de loop van de laatste week van oktober.

Oudercomité

Alle ouders van onze school zijn automatisch lid van ons oudercomité. Het oudercomité bestaat uit werkende en steunende leden.

Werkende leden zijn die leden die de dagelijkse werking van het oudercomité uitbouwen, zij vormen het bestuur van het oudercomité. Steunende leden zijn de overige leden die het oudercomité willen steunen en als dusdanig door het oudercomité aanvaard worden.

Het mandaat stopt automatisch van zodra de ouder geen kinderen meer heeft op school.
Ons oudercomité is een leuke, zotte bende die tal van originele activiteiten organiseert en ondersteunt (Schoolfeest, fuif, kienavond, sponsorloop, moederdag-de-luxe-ontbijtboxen, …) samen met de school.


Onze werking